Zorgboerderij Oldenbosch is een woonzorgvoorziening in de provincie Groningen ( Holwierde ). Zorgboerderij Oldenbosch biedt in totaal plek aan 5 jongeren. Zorgboerderij Oldenbosch is opgericht door een aanhoudende vraag vanuit de omgeving. Voor jeugdigen die in een normale leefomgeving willen wonen met extra ondersteuning bij hun hulpvragen.

Zorgboerderij Oldenbosch biedt een woonomgeving voor jongeren waar 24-uurs zorg, ondersteuning en begeleiding geboden wordt. De doelgroep betreft jongeren van 12 tot 18 jaar (eventueel met uitloop 18+) met ontwikkelingsproblematiek op diverse gebieden zoals autisme ( Autisme

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis, die voorkomt op alle leeftijden en niet overgaat. Het meest kenmerkend voor autisme, zijn de problemen in het contact met andere mensen. Zo zijn er beperkingen in de sociale interactie, beperkingen in de communicatie en bestaan vaak stereotype patronen van gedrag en interesses.

Hoewel autisme niet te genezen is, kunt u wel leren zo goed mogelijk om te gaan met de beperkingen die de stoornis met zich mee brengt en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die er bij u zijn.

Om er zeker van te zijn dat iemand autisme heeft, is het nodig dat er psychologisch onderzoek bij diegene wordt gedaan. Binnen het autisme bestaan er meerdere stoornissen met elk hun eigen kenmerken. Het is belangrijk dat de juiste diagnose wordt gesteld als er inderdaad sprake is van een vorm van autisme, omdat u dan het beste geholpen kunt worden.

Bepaalde klachten komen ook voor bij andere stoornissen; de aanwezigheid van een bepaalde klacht wijst niet meteen op autisme. Verlegen of voorzichtige mensen hebben bijvoorbeeld niet meteen een vorm van autisme.

Er is geen standaardbehandeling voor autisme. Per cliënt moet bekeken worden wat de sterke en zwakke kanten zijn en welke behandeling het best past.

Volwassenen of kinderen met autisme worden makkelijk overspoeld door alle prikkels die de hele dag op hen afkomen. Vooral sociale situaties zijn snel verwarrend. Het is daarom in de eerste plaats belangrijk hen te helpen met het meer ‘behapbaar' maken van deze continue informatiestroom. Dit kan door in de behandeling aandacht te besteden aan:

·        het verminderen van het aantal prikkels

·        veel structuur aanbrengen, bijvoorbeeld door van tevoren kleren klaar te leggen

·        het aanhouden van regelmaat: vaste tijden voor vaste activiteiten

·        het verdelen van ingewikkelde taken in kleinere, meer overzichtelijke taken

duidelijk zijn, voorspelbaar zijn, consequent zijn en regels vaker herhalen)

 

en ADHD ( AD(H)D

AD(H)D is een Engelse afkorting en staat voor Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder, oftewel Aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit. In veel gevallen is de stoornis erfelijk. Opvoeding, afkomst, intelligentie en gezinssituatie bepalen niet of iemand AD(H)D krijgt, maar beïnvloeden wel de mate waarin iemand last heeft van zijn stoornis. Een veilige en stabiele gezins- of leefsituatie en inzet van familie en werkgever of leerkrachten om de volwassene of het kind zo goed mogelijk te begeleiden, bieden een grotere kans om op een passende manier met AD(H)D om te gaan.

De belangrijkste kenmerken van AD(H)D zijn aandachts- of concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze hoeven niet alle drie aanwezig te zijn; het kan zijn dat iemand vooral last heeft van aandachts- of concentratieproblemen en nauwelijks hyperactief is.

Om er zeker van te zijn dat iemand AD(H)D heeft, is het nodig dat er psychologisch onderzoek bij diegene wordt gedaan. Alle verzamelde informatie wordt geïntegreerd in een onderzoeksrapport en er wordt gekeken of de diagnose AD(H)D gesteld moet worden.

Concentratieproblemen met of zonder hyperactiviteit, komen ook voor bij andere stoornissen; de aanwezigheid van deze klachten wijst niet meteen op AD(H)D. Kinderen die emotioneel en/of fysiek verwaarloosd zijn, lijken in hun gedrag soms op kinderen met AD(H)D.

 

AD(H)D komt voor op alle leeftijden; het is een stoornis die niet vanzelf overgaat. Wel is de stoornis goed te behandelen door middel van neurofeedback. Hierbij leert iemand zijn hersenen nieuwe ‘verbindingen’ aan te maken, waardoor iemand zich beter leert concentreren en zich rustiger voelt. Iemand kan daarnaast leren om beter om te gaan met dingen die verkeerd gaan. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van psychotherapie, speltherapie of psychoeducatie. 

 

Soms kunnen medicijnen helpen om minder last te hebben van de stoornis en om zich rustiger te voelen. Soms werken medicijnen in combinatie met een andere behandeling het beste.)

 

 

Het accent van de begeleiding ligt op het creëren van veiligheid en het bieden van een stabiele woonplek met een voorspelbaar klimaat waarin de jongere, zo nodig, langere tijd kan verblijven. Door samen te werken met meerdere partners kan er kwalitatief hoogwaardige zorg geboden worden. De nadruk ligt op het stimuleren van de ontwikkeling van de jongere. De begeleiding is afgestemd op de specifieke behoefte van de jongere en wordt vastgelegd in een individueel begeleidingsplan. Hierbij heeft Zorgboerderij Oldenbosch coaching, educatie en ontwikkeling als belangrijke pijlers staan. In een sociaal verantwoorde woonomgeving wordt ervoor gezorgd dat de bewoners zich veilig kunnen voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Naast een beschermde woonplek, bieden wij ook de mogelijkheid tot dagbesteding op onze boerderij. Het streven is dat medewerkers zoveel mogelijk zelfstandig leren te werken.

De begeleiders van Zorgboerderij Oldenbosch  zijn opgeleid om de bewoners te ondersteunen om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Wij werken met een interdisciplinair team bestaande uit een orthopedagoog, meerdere vaktherapeuten en opgeleide MBO en HBO (Registerplein- en SKJ-geregistreerde) jeugd- en gezinsprofessionals.

 

Aanpak

Jeugdhulp met als doel de ontwikkeling van de jongere te bevorderen en zijn veiligheid waar nodig te herstellen. De jongeren werken aan meer zelfstandigheid, maar hebben de huiselijke sfeer nog nodig en leren juist in die huiselijke sfeer, op weg naar zelfstandigheid. Zowel individueel als in groepsverband, toewerken naar zelfredzaamheid staat centraal.

Binnen de woonvoorziening van Zorgboerderij Oldenbosch wordt gewerkt met het Competentiegericht Werken. Competentiegerichte hulpverlening richt zich op het verwerven van (potentiële) krachten waarbij het in eerste instantie gaat om het leren van nieuw gedrag zodat jongere voor zichzelf een nuttige en betekenisvolle plek in de samenleving kan verwerven. Met andere woorden: dat wat er van een jongere verwacht en gevraagd wordt, is (nog) te moeilijk voor hem of haar. Daarbij kijken we vooral naar wat er goed gaat, en het toekomstperspectief vergroten. Er wordt zorg op maat aangeboden binnen de kaders van de mogelijkheden.

De jongeren worden op meerdere levensgebieden begeleid en gecoacht. Dit kan bijvoorbeeld zijn op gebied van sociale en probleemoplossende vaardigheden maar ook hele concrete dingen zoals koken, wassen en andere huishoudelijke taken. Onderwijs,

dagbesteding en de vrijetijdsbesteding is een onderdeel in de begeleiding van de jongere. Ook is er veel aandacht voor samenwerken en sociale interacties.

 

Doelgroep

Zorgboerderij Oldenbosch biedt een woonomgeving voor jongeren waar 24-uurs zorg, ondersteuning en begeleiding geboden wordt. De doelgroep betreft jongeren van 12 tot 18 jaar (eventueel met uitloop 18+) met ontwikkelingsproblematiek op diverse gebieden. Het accent van de begeleiding ligt op het creëren van veiligheid en het bieden van een stabiele woonplek met een voorspelbaar klimaat waarin de jongere zo nodig langere tijd kan verblijven. Daarnaast ligt de nadruk op het stimuleren van de ontwikkeling van de jongere, gericht op de voorbereiding van zelfstandig functioneren. De begeleiding is afgestemd op de specifieke behoefte van de jongere en wordt vastgelegd in een individueel begeleidingsplan.

De jongeren die bij ons wonen hebben allen een indicatie vanuit de Jeugdwet, Oldenbosch is aangesloten bij Coöperatie dichtbij.